تلفن تماس: 33378311-061

 مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت : خانم مریم روزبهی

کارشناس واحد و مسئول کمیته‏ ها : خانم رویا بخشی 

کارشناس آمار دفتر بهبود : خانم زهرا ابطحی

این واحد واقع در طبقه اول بیمارستان تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان می‏باشد. در حال حاضر طرح‏های اعتبار بخشی ملی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت،در این واحد در حال اجرا می باشد.

از جمله اقدامات اجرایی در این واحد شامل موارد زیر می‏باشد:

·         تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی و مشارکت کارکنان بیمارستان

·         تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

·         مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

·         مشارکت در تدوین برنامه بهبود در راستای نقاط قابل بهبود در سیستم با همکاری صاحبان فرآیند

·         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

·         پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده‏ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‏ها.

·         مشارکت در تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

·         مشارکت در تدوین شاخص‏های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

·         تهیه گزارش سالیانه در خصوص پیشرفت و اجرای برنامه‏های جاری بیمارستان و ارائه به مدیران ارشد

·         پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

·         مشارکت در ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

·         نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته‏های بیمارستانی 

·         ایجاد نظام شکایات و پیشنهادات و بررسی اقدامات اصلاحی لازم

·         انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

·         بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

·         مشارکت در خود ارزیابی‏ها و ارزیابی‏های داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف

·         تهیه گزارش در خصوص خودارزیابی و ارزیابی‏های داخلی و ارائه آنها به تیم مدیریت اجرایی و پیگیری اقدامات اصلاحی لازم

·         نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

·         مشارکت در بازدیدها و راندها 

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا