تلفن تماس: 33378311-061

واحد آمار

آمار بیمارستانی منعکس کننده کلیه فعالیتهای مراکز درمانی می باشد و به دو قسمت آماری پزشکی و بهداشتی تقسیم می شود که هر کدام بیانگر گروهی از اطلاعات قابل استناد هستند.

آمار بیمارستانی اگر به گونه ای صحیح جمع آوری شود و توسط کارشناسان فن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد منشاء بسیار مهمی برای ارزیابی وضعیت بیمارستان و وسیله نظارتی مفید در دست مدیران می باشد ارزیابی صحیح و آنالیز درست اطلاعات جمع آوری شده راهگشایی برای بهتر نمودن وضعیت پزشکی و بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی می باشد.

فعالیتهای این واحد شامل:

·         آموزش منشی بخشها در نحوه ارائه آمار روزانه بخش به واحد آمار

·         کنترل دوره ای عملکرد منش بخشها در نحوه ارئه آمار بخش

·         دریافت آمار روزانه از بخشها و آمار ماهیانه واحد ها یا پاراکلینیک

·         کنترل آمار ارسال شده از بخشها با اطلاعات سیستم شبکه HIS

·         ثبت آمار روزانه در فرم شماره 2 ارسالی از دانشگاه

·         تهیه آمار ماهیانه هر بخش

·         تهیه آمار مرگ و میر بیمارستان

·         ثبت آمار به صورت ماهیانه در فرمهای خاص و ارسال به معاونت در مان ومدیریت اطلاعات و فناوری

·         ثبت اطلاعات بیمارستان در سایت AVAB

·         ثبت اطلاعات حوادث و ارسال به بهداشت شمال غرب

·         ثبت اطلاعات پره ناتال و ارسال به معونت درمان

·         ثبت موارد سرطان جهت واحد بهداشت شمال غرب

·         جمع آوری هاهیانه شاخصهای بیمارستان از بخشها و حاکمیت و دفتر پرستاری و ثبت و ارسال به معونت در مان

·         جمع آوری و ثبت اطلاعات واحد های پارا کلینیک (آزمایشگاه – رادیولوژی-) در فرم های مخصوص

·         تهیه فعالیت بخش ها  و ارائه به سرپرستاران بخش ها

·         تهیه آمار سه ماهه و شش ماهه و یکساله فعالیت بخشها جهت مدیریت بیمارستان

 

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا