تلفن تماس: 33378311-061

  نام واحد : تغذیه

مسئول واحد : خانم فرخی 

نوع واحد: پشتیبانی 

مکان جغرافیایی بخش دربیمارستان :

- واحد تغذیه : طبقه اول راهروی مدیریت

-آشپزخانه زیر زمین روبروی فیزیو تراپی

 تلفن های داخلی: واحد تغذیه: 178  - آشپز خانه: 592

   پرسنل شاغل در بخش:

1- الهام آشیر قهفرخی

2- پریسا عسکری

 واحد تغذیه در سال 1382 در بیمارستان آریا آغاز به کار کرد و فعالیتهای آن مشتمل بر دو قسمت بالین و مدیریت غذایی می باشد

بخش بالینی که شامل مشاوره ورژیم درمانی می باشد:

1-  جهت بیماران بستری در بخشها به در خواست پزشک یا فرم های معاونت درمانی انجام می شود.

2-  درکلینیک بیمارشتان آریا نیز نسبت مراجعه کنندگان مشاوره شده ورژیم درمانی در زمینه های زیر انجام می شود:

الف) کاهش و افزایش وزن بر اساس اصول علمی

ب) آموزش تمرینات ورزشی جهت کاهش وزن

ج) رژیم های غذایی جهت بیماران دیابتی ، هایپرولیدمی،قلبی،کلیوی

د) تغذیه در دورانهای مختلف زندگی شامل باروری ، شیردهی

- در مدیریت بخش غذا عملکرد واحد تغذیه شامل

الف) تهیه برنامه غذایی جهت بخشها و پرسنل

ب) نظارت بر درخواست غذایی مورد نیاز جهت خریداری و تایید مواد غذایی اولیه خریداری شده.

ج) نظارت برحمل بهداشتی مواد غذایی و نگهدازی این مواد به شیوه های بهداشتی ودر درجه حرارت مطمئن

د) کنترل بهداشت مواد اولیه حین بسته بندی ، آماده سازی ، ذخیره سازی ، پخت و توزیع

ذ) کنترل شرایط نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده

ز) ارزیابی نهایی غذای پخته شده

ژ) نظارت بر تهیه گاواژ

س) ارزیابی رضایتمندی بیماران و پرسنل از غذا

ش) کنترل بهداشت فردی پرسنل شاغل در آشپز خانه

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا